50. Pepperoni*

95:-

Pepperoni sausage, mozzarella cheese