50. Pepperoni

100:-

Pepperoni sausage, mozzarella cheese