50. Pepperoni

120:-

Pepperoni sausage, mozzarella cheese