50. Pepperoni

50. Pepperoni 120:- Pepperoni sausage, mozzarella cheese

48. Olympos

48. Olympos 130:- Salami, feta cheese, feferoni, olives

Diavola

Diavola 120:- Cheese, tomato sauce, pineapple, salami, peperoni